ผญา คติสอนใจประจำวันที่ 19 มกราคม 2561:: อ่านผญา 
เงินคำแก้วหายากนานพบ ลางเทื่อมีในมือเปล่าแปนปานล้าง แปลว่า เงินทอง กว่าจะได้มา ไม่ใช่ง่ายๆ ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย เงินทองย่อมไม่เหลือ หมายถึง ไม่พึงใช้สอยฟุ่มเฟือย สุรุ่ยสุร่าย ใช้จ่ายเกินมี

ดนตรีพื้นบ้านอีสาน  

คีย์ลายน้อย...ลายเพลงพื้นบ้านอีสาน (ดนตรีพื้นบ้านอีสาน---อีสานจุฬาฯ)
ลายเพลงพื้นบ้านอีสาน

  หน้าก่อน หน้าถัดไป
คีย์ลายน้อย


ลายน้อย หมายถึงทำนองที่อยู่ในบันไดแหลมสูง ภาษาไทย-ลาว เรียกเสียงแหลมว่า เสียงน้อย... เสียง เร ซึ่งเป็นเสียงศูนย์กลางของทำนองลายน้อย แหลมกว่าเสียงลา ของทำนองลายใหญ่ จึงได้ชื่อว่า ลายน้อย เพราะมีเสียงแหลมกว่าลายใหญ่

ลายน้อย ก็คือทำนองลายใหญ่ ที่เลื่อนบันไดเสียง จาก เอโหมด มาเป็น ดีโหมด นั่นเอง และออกสำเนียงไมเนอร์เหมือนกัน

ลายน้อย มีเสียงเรต่ำ (เสียง D เมื่ออยู่บันไดเนเจอรัล) เป็นเสียงศูนย์กลางของทำนอง ใช้โน้ตในทำนองได้ครบทั้ง 7 โน้ต คือ ร ม ฟ ซ  ล ท ด

อย่างไรก็ตาม ทำนองลายเพลงอีสาน โดยมาก เป็นทำนองโน้ตกระโดด ใช้โน้ตในแต่ละลายเพลง 5 โน้ต ซึ่งโน้ตหลัก 5 โน้ตของลายน้อยคือ “ร ฟ ซ ล ด” ส่วนลายเพลงที่มี 6 โน้ต (เพิ่มเสียง ม) และ 7 โน้ต (เพิ่มเสียง ม และ ท) จะมีน้อย ถ้ามีบรรเลง ก็เป็นเพลงที่ยืมทำนองมาจากถิ่นอื่น หรือเป็นลายเพลงกำเนิดใหม่

มาตราเสียงของลายน้อย จัดอยู่ใน “D Mode” (คือเพลงจบลงด้วยเสียงเร ... เมื่อเทียบเร = D) ออกสำเนียงไมเนอร์ หรือจะว่าเป็นบันไดดีไมเนอร์ ก็ไม่ผิด

ดูตัวอย่างเพลงพม่ารำขวาน เมื่อใช้บันไดลายน้อย

พม่ารำขวานคีย์ลายน้อย

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- ร - ซ

- ด ร ม

ซ - ร ร

- ม ร ด

ร ม ร ซ

- ด ร ม

ซ – ร ร

- - - -

ด ล ด ด

ร ม ร ด

ท ล ซ ล

- - - -

ด ล ด ด

ร ม ร ด

ท ล ซ ล

- ล ด ซ

- ล - ซ

- ฟ ร ฟ

ซ ล ซ ฟ

- ฟ ร ฟ

- ฟ ซ ล

ด ร ด ล

ด ล ซ ฟ

- ม ร ด

- ด ร ม

ร ด ร ม

ซ ฟ ม ร

 

  หน้าก่อน หน้าถัดไป
 
Creative Commons License

ชมรมอีสานจุฬาฯ... ดนตรีพื้นบ้านอีสาน