ผญา คติสอนใจประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2562:: อ่านผญา 
นกบ่ยินดีด้วยรุกโขบ่มีฮ่ม สาบ่มีดอกไม้คณาเนื้อบ่สงวน แปลว่า ต้นไม้ไม่มีร่มเงา นกย่อมไม่ยินดี สระไม่มีดอกไม้ สัตว์ย่อมไม่มาอาศัย หมายถึง คนดีมีศีลธรรม มีเมตตา ย่อมเป็นที่รักของคนทั้งหลาย

ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน  

ทำเนียบประธานชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน จุฬาฯ
การบริหารงานชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน


ทำเนียบประธานชมรม
ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น คณะ จังหวัด
2520 นายมนัส กนกศิลป์ (เป็นเลขานุการ) - แพทยศาสตร์ นครราชสีมา
2521 นายสุพิศ ปราณีตพลกรัง - นิติศาสตร์ -
2522 นายสุรพล เวียงนนท์ - แพทยศาสตร์ -
2523 นายประภาส โหตระไวศยะ ทุย นิติศาสตร์ อุบลราชธานี
2524 นายสามารถ ลิ้มจิตรกร ยิ้ง รัฐศาสตร์ อุบลราชธานี
2525 นายประสพ บุญพุฒ แข ครุศาสตร์ ชัยภูมิ
2526 นายภูมินทร์ กิตตินารถโกศล ภูมินทร์ นิติศาสตร์ ชัยภูมิ
2527 นายนิวัติ น้อยผาง วัติ รัฐศาสตร์ ขอนแก่น
2528 นายรังสรรค์ เพ็งพันธ์ รังสรรค์ วิทยาศาสตร์ ศรีสะเกษ
2529 นายเศรษฐศักดิ์ สถิระวงศ์วรรณ เตี้ย รัฐศาสตร์ ขอนแก่น
2530 นายโสธร บุญจุ้ย จุ้ย รัฐศาสตร์ ชลบุรี
2531 1.น.ส.สมคิด (มัสการ)สิทธิสาร
2.นายคัมภีร์
น้อย
คัมภีร์
ศิลปกรรมศาสตร์
เภสัชศาสตร์
ร้อยเอ็ด
-
2532 นายเชิงชาญ จงสมชัย โก้ - กาฬสินธุ์
2533 นายไพฑูรย์ สมจิตร ก็อต วิศวกรรมศาสตร์ -
2534 นายสมพงษ์ พรมล้วน พงษ์ วิศวกรรมศาสตร์ -
2535 นายลือชา ชูรัตน์ เตี้ย วิศวกรรมศาสตร์ ยโสธร
2536 นายทองสุข พบบุญ ชาติ เทคนิคการแพทย์ ศรีสะเกษ
2537 นายสมบัติ ศรีสิงห์ บัติ อักษรศาสตร์ ขอนแก่น
2538 นายนุสิทธิ์ ชัยประเสริฐ นุ เภสัชศาสตร์ มหาสารคาม
2539 นายชัยยุทธ์ ลามะให ดล เภสัชศาสตร์ มหาสารคาม
2540 นายบัญญัติ ฉัตรครบุรี ญัติ รัฐศาสตร์ นครราชสีมา
2541 นายวิบูลย์ คงดี บูล พาณิชยศาสตร์และการบัญชี อุบลราชธานี
2542 นายประสาท จูมพล สาท ครุศาสตร์ มหาสารคาม
2543 นายไสว โสสว่าง ไหว สัตวแพทยศาสตร์ อุบลราชธานี
2544 นายปรีชากร ภาชนะ แสบ ครุศาสตร์ ชัยภูมิ
2545 นายปัญญา บัวบุปผา กวน ทันตแพทยศาสตร์ กาฬสินธุ์
2546 นายวุฒิไกร โพธิ์ทอน ซ่า สัตวแพทยศาสตร์ กาฬสินธุ์
2547 นายยุทธศาสตร์ ชายประโคน ยุทธ สหเวชศาสตร์ บุรีรัมย์
2548 นายยุทธศาสตร์ ชายประโคน ยุทธ สหเวชศาสตร์ บุรีรัมย์
2549 นายทรงศักดิ์ สิงหนสาย ซิ่ง วิทยาศาสตร์ หนองคาย
2550 นายเจษฎา ยุบลไสย หยง อักษรศาสตร์ กาฬสินธุ์
2551 น.ส.ยงคิด บุญชิต ส้ม วิทยาศาสตร์ อุบลราชธานี
2552 นายวัชรินทร์ อัปปะมะโน ตั๋น เศรษฐศาสตร์ มหาสารคาม
2553 นายธีรกร ติยานุกูลมงคล เต็งหนึ่ง คณะสหเวชศาสตร์ เลย
2554 นายชัยวัฒน์ ทองสุกใส บิ๊ก คณะวิทยาศาสตร์ สุพรรณบุรี
2555 นายสันติ อุตรธิยางค์ อาร์ตี้ คณะครุศาสตร์ หนองคาย
2556 นายณัฐชัย ภาโนมัย บอม คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา อุดรธานี
2557 น.ส.วิมล ศาลางาม ช่อ คณะเศรษฐศาสตร์ สุรินทร์
2558 นายวิษณุ ดันนอก บอม คณะรัฐศาสตร์ หนองบัวลำภู
2559 นายวิษณุ ดันนอก บอม คณะรัฐศาสตร์ หนองบัวลำภู
2560 น.ส.สุฑามาศ โกษาเสวียง ผักแพว คณะอักษรศาสตร์ มุกดาหาร
2561 นายพัทยา วงเวียน น็อต คณะครุศาสตร์ ยโสธร
     หมายเหตุ : เครื่องหมาย - หมายถึง ไม่มีข้อมูล


 
Creative Commons License

ชมรมอีสานจุฬาฯ... ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน