ผญา คติสอนใจประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560:: อ่านผญา 
กาบ่มักท่าน้ำสมุทรหลวงกะบ่ว่า กาบ่มักท่าน้ำกะตามถ่อนช่างกา แปลว่า กาไม่ชอบท่าน้ำมหาสมุทรก็ช่าง จะไม่ชอบท่าน้ำใดๆ เลย ก็ช่างกา หมายถึง ต่างคน ย่อมต่างจิตต่างใจ ไม่ควรบังคับข่มเหง

ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน  

คณะกรรมการชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสานจุฬาฯ
การบริหารงานชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน จุฬาฯ


เลือกปี  คณะกรรมการชมรมฯ ประจำปีการศึกษา 2560
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น รหัส คณะ จังหวัด ตำแหน่ง
1 น.ส.สุฑามาศ โกษาเสวียง ผักแพว 57 อักษรศาสตร์ มุกดาหาร ประธาน
2 น.ส.เนตรนภิส เครือวรรณ์ อีฟ - คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา บึงกาฬ รองประธาน
3 นายวรวุฒิ แสงอ่อน เบน - คณะรัฐศาสตร์ อุบลราชธานี รองประธาน
3 นายรัชพล ศรีหงส์ เบ็นซ์ - คณะรัฐศาสตร์ อุบลราชธานี รองประธาน
4 น.ส.ณัชฐานันท์ ปั้นทองคำ แจน - คณะครุศาสตร์ สมุทรสงคราม เหรัญญิก
5 น.ส.ยุภาภรณ์ ภูรัตน์ด่าน บ๋อม - คณะรัฐศาสตร์ บึงกาฬ เหรัญญิก
6 น.ส.พรสุดา ขยันทำ ต่าย - คณะอักษรศาสตร์ เพชรบูรณ์ ฝ่ายนาฏศิลป์
7 น.ส.มุกวิภา ศรีแสง มุก - คณะครุศาสตร์ บุรีรัมย์ ฝ่ายนาฏศิลป์
8 น.ส.ฑิฆัมพร แดงบุดดา ต่าย - คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ชัยภูมิ ฝ่ายดนตรี
9 นายปรวี ขวดเขียว ฟลุ๊ค - คณะเศรษฐศาสตร์ ชัยภูมิ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
10 น.ส.จุฑามาศ คูณสัตย์ จิ๋ว - คณะอักษรศาสตร์ อุบลราชธานี ฝ่ายประชาสัมพันธ์
11 น.ส.จุฑามาศ แสงชัย โบว์ - คณะรัฐศาสตร์ อุบลราชธานี ฝ่ายสวัสดิการ
12 น.ส.ผกามาศ บุญเลิศ แอน - คณะรัฐศาสตร์ จันทบุรี ฝ่ายพัสดุ
13 นายณัฐพล บุดชาดา แฟรงค์ - คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สกลนคร ฝ่ายพัสดุ
14 นายโมเลกุล จงวิไล โมเลกุล - คณะนิเทศศาสตร์ เชียงใหม่ ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์
15 นายพงษ์นรัตน์ ใจเรือง อาทิตย์ - คณะสหเวชศาสตร์ ศรีสะเกษ ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์
16 นายธนกร อนุกูล เต้ - คณะรัฐศาสตร์ นครราชสีมา เลขานุการ
17 น.ส.รุจิรา สอนสมนึก เหมย - คณะจิตวิทยา สกลนคร เลขานุการ


 
Creative Commons License

ชมรมอีสานจุฬาฯ... ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน