ผญา คติสอนใจประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2562:: อ่านผญา 
ชาติที่ยอเงิงไง้ขอนเห็นดูหลาก คันบ่เข็บกะงอดเงี้ยวงูฮ้ายหากมี แปลว่า เมื่อยกขอนไม้ขึ้นเปิดออกดู อาจจะเห็นตะขาบ แมงป่อง และงูซ่อนอยู่ใต้ขอนไม้ หมายถึง รู้หน้า ไม่อาจรู้ใจ ภายนอกดูดี ภายในอาจซ่อนความร้ายกาจเอาไว้

กิจกรรมชมรมอีสานจุฬาฯ  

กิจกรรมชมรมอีสานจุฬาฯ
อีสานจุฬาฯ

กิจกรรมของชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสานจุฬาฯ แบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ดังนี้
1. กิจกรรมด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา แห่งอีสาน
2. กิจกรรมด้านบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และพัฒนาสังคม
3. กิจกรรมด้านพัฒนาศักยภาพ คุณธรรม จริยธรรม ของนิสิต

1. กิจกรรมด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา แห่งอีสาน
     เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา แห่งอีสาน ซึ่งเน้นด้านศึกษา เรียนรู้ ฝึกหัด อนุรักษ์ และนำไปเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับรู้ ได้เข้าใจในศิลปวัฒนธรรมอีสาน

กิจกรรมด้านนี้ เช่น
- โครงการฝึกสอน ฝึกหัด ดนตรี นาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน ซึ่งจัดบนชมรมฯ
- โครงการค่ายเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
- โครงการสืบศิลป์อีสาน
- โครงการเสวนาประเด็นต่างๆ เช่นประเด็นวัฒนธรรมปลาแดก
- โครงการศึกษาเรียนรู้ดนตรีนาฏศิลป์พื้นถิ่น ซึ่งเป็นโครงย่อยค่ายกลางปี
- โครงการสอนดนตรีนาฏศิลป์แก่เยาวชน ซึ่งเป็นโครงย่อยค่ายกลางปี
- โครงการศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอีสาน ซึ่งเป็นโครงย่อยค่ายกลางปี
- โครงการศึกษาเรียนรู้ประเพณีพื้นถิ่น ซึ่งเป็นโครงย่อยค่ายกลางปี
- โครงการรวบรวมข้อมูลด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา แห่งอีสาน
- โครงการงานพาแลง
- วงโปงลางอีสานจุฬาฯ
- ฯลฯ

2. กิจกรรมด้านบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และพัฒนาสังคม
     เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการทำประโยชน์แก่สังคม และพัฒนาสังคม ทั้งทางด้านวัตถุและทางด้านจิตใจ หรือพัฒนาชีิวิตความเป็นอยู่ทั้งด้านกายและด้านอารมณ์ ซึ่งวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านหรือสังคม ก็คือส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม คือฐานแห่งศิลปะ และภูมิปัญญาต่างๆ

กิจกรรมด้านนี้ เช่น
- โครงการตรวจเลือด ตรวจพยาธิ แจกยาถ่ายพยาธิ แก่ชาวบ้าน ซึ่งเป็นโครงย่อยค่ายกลางปี
- โครงการความรู้ความเข้าใจในสาธารณสุข ซึ่งเป็นโครงย่อยค่ายกลางปี
- โครงการฉีดวัคซีนเป็ดไก่ ซึ่งเป็นโครงย่อยค่ายกลางปี
- โครงการหนังสือเพื่อน้อง ซึ่งเป็นโครงย่อยค่ายกลางปี
- โครงการมอบเสื้อผ้าให้ชาวบ้าน ซึ่งเป็นโครงย่อยค่ายกลางปี
- โครงการหมู่บ้านสะอาด ซึ่งเป็นโครงย่อยค่ายกลางปี
- โครงการแนะแนวการศึกษาแก่นักเรียนมัธยม
- โครงการธารน้ำใจสู่คนชราี ซึ่งนำสิ่งของไปมอบแก่คนชรา และเ่ล่นดนตรี แก่คนชรา ที่บ้านพักคนชรา
- โครงการธารน้ำใจสู่เด็ก ซึ่งนำสิ่งของไปแจกเด็ก พร้อมทั้งเล่นดนตรี ในวันเด็ก
- โครงการปลูกต้นไม้ ซึ่งเป็นโครงย่อยค่ายเผยแพร่ฯ
- ฯลฯ

3. กิจกรรมด้านพัฒนาศักยภาพ คุณธรรม จริยธรรม ของนิสิต
     เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการยกระดับและพัฒนาศักยภาพ ความสามารถรวมถึงทักษะด้านต่างๆ ทั้งแนวความคิด การบริหารงาน การทำกิจกรรม ความเสียสละ ความสามัคคี การทำงานร่วมกับบุคคลอื่น ตลอดถึงมนุษยสัมพันธ์ เป็นต้น ของนิสิต สมาชิกชมรมฯ และผู้เข้าร่วมโครงการ อันเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงคุณธรรม ซึ่งความจริงแล้ว กิจกรรมทุกกิจกรรม คือบทเรียนจริงๆ คือการฝึกหัดปฏิบัติการจริงๆ ผู้ผ่านการทำกิจกรรม ถือได้ว่าผ่านการพัฒนาศักยภาพระดับหนึ่ง

กิจกรรมด้านนี้ เช่น
- โครงการสัมมนาชมรมฯ (พัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับวิธีคิดและการวางแผนงาน)
- โครงการฝึกหัด ฝึกสอนดนตรีนาฏศิลป์ (พัฒนาศักยภาพและทักษะด้าน เล่นดนตรี ร้องเพลง ลำ และฟ้อนรำ
   รวมถึงด้านการถ่ายทอด)
- โครงการแฮกโฮม
- โครงการรับขวัญน้องใหม่
- โครงการกีฬาอีสานสัมพันธ์
- โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและสมัครงาน (สำหรับนิสิตที่กำลังจะจบการศึกษา)
- โครงการอำลาพี่ฯ
- กิจกรรม 5 ส.
- กิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์
- กิจกรรมแบ่งปันความรู้ เช่นอบรมการทำเว็บไซต์, อบรมตัดต่อวีดีโอ เป็นต้น
- ฯลฯ


 
Creative Commons License

ชมรมอีสานจุฬาฯ... กิจกรรมชมรมอีสานจุฬาฯ