ผญา คติสอนใจประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2562:: อ่านผญา 
โพศรีสร้อย ใบบ่ดกนกบ่แก่นหมากบ่หวานจ้อยจ้อย กาเอี้ยงบ่สงวน แปลว่า ต้นโพ ใบไม่ดก นกก็ไม่มาอาศัย ลูกไม่หวานอร่อย นกก็ไม่มากิน หมายถึง หากไม่มีดีทั้งนอกและใน ก็ไม่มีใครอยากคบหา

ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน  

ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน จุฬาฯ

การบริหารงานชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน

โครงสร้างการบริหารงานชมรม

ตำแหน่งและหน้าที่คณะกรรมการบริหารชมรม
ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


1. ประธานชมรม

    1.1 เป็นผู้แทนของชมรม
    1.2 เป็นประธานของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและสมาชิกชมรม
    1.3 บริหารและควบคุมดูแลการดำเนินงานของชมรม
2. รองประธานชมรม(ฝ่ายกิจการภายใน)
    2.1 เป็นผู้ช่วยประธานชมรมในการติดต่อประสานงานกิจกรรม โครงการ และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
    2.2 เป็นผู้ช่วยประธานในการควบคุมดูแลการดำเนินงานกิจกรรม โครงการ และคณะกรรมชมรมฝ่ายต่าง ๆ ของชมรมตามที่ได้รับมอบหมาย
    2.3 ทำหน้าที่แทนประธานชมรมในกรณีที่ประธานชมรมไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
    2.4 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ประธานชมรมหรือคณะกรรมการชมรมมอบหมาย
3. รองประธานชมรม(ฝ่ายกิจการภายนอก)
    3.1 เป็นผู้ช่วยประธานชมรมหรือผู้แทนของชมรม ในการติดต่อประสานงานกิจกรรม โครงการ และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
    3.2 เป็นผู้ช่วยประธานในการควบคุมดูแลการดำเนินงานกิจกรรม โครงการ และคณะกรรมชมรมฝ่ายต่าง ๆ ของชมรมตามที่ได้รับมอบหมาย
    3.3 ทำหน้าที่แทนประธานชมรมในกรณีที่ประธานชมรมไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
    3.4 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ประธานชมรมหรือคณะกรรมการชมรมมอบหมาย
4. เลขานุการ
    4.1 ควบคุมและรับผิดชอบงานสารบรรณ เอกสารและข้อมูลของชมรม
    4.2 รับ-ส่ง และโต้ตอบหนังสือของชมรม
    4.3 จัดเตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม
    4.4 จัดทำตารางกิจกรรมของชมรม
    4.5 ควบคุมดูแลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารชมรม
5. เหรัญญิก
    5.1 ควบคุมและรับผิดชอบการเงินให้เป็นไปตามระเบียบการเงินของสโมสร
    5.2 ควบคุมการเบิกและใช้จ่ายเงินของชมรมให้เป็นไปตามงบประมาณ
    5.3 จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย และงบดุลย์
6. พัสดุชมรม
    6.1 ดูแลรับผิดชอบในการจัดซื้อ จัดซ่อม และจัดเก็บพัสดุครุภัณฑ์ของชมรม
    6.2 ดูแลรักษาทรัพย์สินของชมรม และควบคุมดูแลการเบิกจ่ายและยืมคืนพัสดุของชมรม
    6.3 ตรวจสอบและจัดทำบัญชีพัสดุครุภัณฑ์ของชมรม
7. ฝ่ายดนตรี
    7.1 ดูแลและบริหารงานด้านดนตรีของชมรม
    7.2 ฝึกสอนและให้บริการข้อมูลทางด้านดนตรี
    7.3 รับผิดชอบในการจัดซื้อ จัดซ่อม จัดเก็บ และดูแลรักษาเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงดนตรี
    7.4 ทำบัญชีเครื่องดนตรีร่วมกับฝ่ายพัสดุชมรม
8. ฝ่ายนาฏศิลป์
    8.1 ดูแลและบริหารงานด้านนาฏศิลป์
    8.2 ฝึกสอนและให้บริการข้อมูลทางด้านนาฏศิลป์
    8.3 รับผิดชอบในการจัดซื้อ จัดซ่อม จัดเก็บ และดูแลรักษาชุดและอุปกรณ์ประกอบแสดง
    8.4 ทำบัญชีชุดและอุปกรณ์การแสดงร่วมกับฝ่ายพัสดุชมรม
9. ฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ
    9.1 ดูแลและจัดการเกี่ยวกับระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศของชมรม
    9.2 ดูแลรับผิดชอบในการศึกษา รวบรวม เผยแพร่ และให้บริการข้อมูลทางด้านศิลปวัฒนธรรม
    9.3 ดูแลรับผิดชอบในการจัดหา จัดทำ และเก็บรักษาสื่อข้อมูลทางด้านศิลปวัฒนธรรมของชมรม เช่น เอกสาร หนังสือ วีดีโอ เทป ซีดี โฮมเพจ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
    9.4 จัดทำบัญชีรายการข้อมูลและสื่อทางด้านศิลปวัฒนธรรม
10. ฝ่ายประชาสัมพันธ์
    10.1 ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของบุคคลและกิจกรรมต่าง ๆ ของชมรมแก่สมาชิกชมรม นิสิต และบุคคลทั่วไป
    10.2 ดูแลรับผิดชอบและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของชมรม เช่น โปสเตอร์ จุลสาร-วารสาร ป้ายผ้า คัตเอาท์ เป็นต้น
11. ฝ่ายสวัสดิการ
    11.1 ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวก การให้บริการ การให้ความช่วยเหลือ และการประสานงานด้านสวัสดิการภายในชมรม และกิจกรรมต่าง ๆ ของชมรม
    11.2 ดูแลจัดเก็บและรักษาอุปกรณ์เครื่องครัวของชมรม
    11.3 จัดทำบัญชีเครื่องครัวร่วมกับฝ่ายพัสดุชมรม
12. ฝ่ายหาทุน
    12.1 ช่วยจัดหาผู้สนับสนุนหรือช่วยเหลือ(Sponser) กิจกรรม และโครงการของชมรมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เงิน สิ่งของ ความสะดวก ส่วนลด โอกาส ฯลฯ ที่นอกเหนือจากการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
    12.2 ดูแลและบริหารงานด้านการหาทุนของชมรม
13. ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์
    13.1 ส่งเสริมและสร้างความสามัคคี ความสัมพันธ์ และความเข้าใจอันดีระหว่างสมาชิกภายในชมรม และผู้เข้าร่วมกิจกรรมของชมรม
    13.2 ส่งเสริมและพัฒนาสมาชิกชมรมให้มีความรู้ความสามารถ บุคลิกภาพ และประสิทธิภาพที่ดีในการทำงาน

 

 
Creative Commons License

ชมรมอีสานจุฬาฯ... ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน