มิตรไมตรีเลิศล้ำ วัฒนธรรมอลังการ สร้างตำนานทรงคุณค่า อีสานจุฬาฯร่วมใจอนุรักษ์  
 
 
   
  ล็อกอินเข้าระบบ  
ชื่อ ::
รหัสผ่าน::
*จำสถานะ
 
  ห้องอักษรไทน้อย  
 
อักษรไทน้อย

การใช้อักษรโบราณอีสาน
 - วิธีดาวน์โหลดและติดตั้งฟอนต์
 - ดาวน์โหลดฟอนต์
เรียนรู้อักขรวิธี
 - อักขรวิธีอักษรไทน้อย
 - อักขรวิธีอักษรธรรม
การพิมพ์อักษรไทน้อย
 - อักษรไทน้อย ใช้โหมด EN
 - อักษรไทย ใช้โหมด TH
การพิมพ์อักษรธรรมอีสาน
 - ใช้โหมด EN และ้โหมด TH
 - พิมพ์อักษรไทยไม่ได้

ขอขอบพระคุณ : อาจารย์สานิตย์ โภคาพันธ์ อาจารย์วัฒน์ ศรีสว่าง ผู้ออกแบบฟอนต์, อาจารย์มนัส สุขสาย ผู้เรียบเรียงตำราอักขรวิธีอักษรโบราณอีสาน

  หน้า: 1 2 ตอบกระทู้  
  โพสต์โดย   3) x^jlvos}ko  
  มังกรเดียวดาย    
  มหาเซียน

ภูมิลำเนา : ขอนแก่น
สมาชิกภาพ : สมาชิกชมรมฯ
เข้าร่วม : 03 มี.ค. 2550
รวมโพสต์ : 3,638
ให้สาธุการ : 8,145
รับสาธุการ : 4,583,490
รวม: 4,591,635 สาธุการ

 
otF,ot,k ;yomk-k{ws;h
pvfwmhokF5 rboFpxk'djvo
gsyo[jvoobmko -Y;ko;vows;h
-Ywfhxyopkczjd;hk' g<nvolhk'legr"k
gv"kwx-uJ-hk, oHed;hk'86'8k
gr9kpk;pjko -hk,zjkolt<6f
l6f-v[:6,r^ vbf^g,nv'F]d
gsyo8"om6dFld wxfh;pF,sk
F]rk,yd,kd ?kdwfhc;os}kP
?kd.sPjd;jkgrnJvo ?kdg]nJvo-"J,gs'
g9y'8"oz^hoh2 rkp:h2:j;'Vv,
z^h-hk:v,gsyo ,u.0vbf^
v6l^rkPOhk 0b'djk;rkddhk
w;h5hklvos}ko obmko[hkoovd
9hko[vd8eru mu8tobdkP
[vds}kpobgmf .og-fl"'lko

 
 
สาธุการบทความนี้ : 0 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  05 ก.พ. 2553 เวลา 21:08:24  
    homepage  Hi5  offline  ติดต่อหลังเวที  ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง ขึ้นบน ลงล่าง  
 
  ลาวเวียน ( LV : Laovien )    คห.ที่1)  
  ศิษย์น้องเล็ก

ภูมิลำเนา : หลวงพระบาง
สมาชิกภาพ : สมาชิกทั่วไป
เข้าร่วม : 14 ม.ค. 2553
รวมโพสต์ : 12
ให้สาธุการ : 0
รับสาธุการ : 41,020
รวม: 41,020 สาธุการ

 
[Y,uz^.f,kg]Yog]p

.shg-ksyfvjkodYvogfhv

 
 
สาธุการบทความนี้ : 0 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  05 ก.พ. 2553 เวลา 23:17:12  
        offline  ติดต่อหลังเวที  ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง ขึ้นบน ลงล่าง  
 
  มังกรเดียวดาย    คห.ที่3) ปู่สอนหลาน Iต่อX  
  มหาเซียน

ภูมิลำเนา : ขอนแก่น
สมาชิกภาพ : สมาชิกชมรมฯ
เข้าร่วม : 03 มี.ค. 2550
รวมโพสต์ : 3,638
ให้สาธุการ : 8,145
รับสาธุการ : 4,583,490
รวม: 4,591,635 สาธุการ

 
/^']^ds}ko 0nJ0egv"kw;h
wz0nJwfh g,nJvOhkpjv,pno
s}y;c]ano ?Jkgv"kVv'oyJ'
glnJvoyJ'9Je ?JkwfhoyJ'l^'
glnJv]6'9k .shpexkocdh;
x^JlyJ'c]h; s}kos}hk0nJ0e
megxyo-6o .sh,u.0d;hk'
?Jkv;fvhk' 8;k,V^h[Y5k,
8;k,.f'k, 5k,-6oz^hV^h
,ydg]jo:^h .sh5k,fv,g,P
,ydgxyogrP .sh5k,ruJohv'
.0.lljv' dyoc]h;0b'wx
w,h]efP; ]hv,V"H;[Yw-;j
wrj[Yrhv, cx'[hko[Ygxyo
grbJogsyoF9 ?Jkveg:u'w;h
[kfFmf9hv' ,yoxuHo.ljF9
.0rkF] ?Jksk,kxP[
?JkmP[cmh /^'ouH[Yfu
-hk]ydOu ?Jkgv"ks}kPgmnJv
'h;odbog[nJv ?Jkw;h.ogVnvo
8"o.0g[nvo ?JkgxyoruJohv'
,yo0ydgxyo]jv'8jv' 8ndjP;lv'8",
oHeg9y,ws ,vfwa[Ywfh
grbJooyJ'wsh F9?JkoyJ's";
dko0e9"; skwz[Ywfh
/^'grnJvo.dh} g-"k[Y,ud";
g,Pdy[z"; ?Jkme.0g:nJv
[kf]k'gmnJv ,yog[nJv.0:y'
8;k,F,sy' ,yo,kc]jo9hv'
ruJc]ohv' [Yc,jo.0fP;

 
 
สาธุการบทความนี้ : 0 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  07 ก.พ. 2553 เวลา 08:38:20  
    homepage  Hi5  offline  ติดต่อหลังเวที  ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง ขึ้นบน ลงล่าง  
 
  มังกรเดียวดาย    คห.ที่4)  
  มหาเซียน

ภูมิลำเนา : ขอนแก่น
สมาชิกภาพ : สมาชิกชมรมฯ
เข้าร่วม : 03 มี.ค. 2550
รวมโพสต์ : 3,638
ให้สาธุการ : 8,145
รับสาธุการ : 4,583,490
รวม: 4,591,635 สาธุการ

 
grbJomP;sk ?JkwfhmP;8Je
wxmk'9Je .oxJkf"'s};'
g-"k8;kpFmo ?JkgVyffhk,rhk
myH'lkf8hk ?Jkwfhx^gVnvo
8"o.0g[nvo ?Jkwfhgxyo,bf
m60ibf ,uluJlk,vyo
vyflt0yo xyopk5h;oshk

8yoayo-;ko .shco,g[bJ'ahk x^Jgous}kogvUP
8yopb'Ohk sP;g[bJ'xkpxno x^JgoUs}kogvuP
g5b'lk]k ?Jk0kg,Pmjko
8;k,V^hoh2 ?Jkvjjko8v'g,nv'
zy;grbJopy' ?Jk-yogxyo:^h
wz,ydl^h wxl^jvt[kP
9kPgdbf,k gxyog;o[Yc8h;
x^JlyJ'c]h; s}kos}hk0nJ0e

mevyo.f .lj.0vyooyHo
:^hg-jP-hk' ryo:yHo?Jks}P;
mP;mk'wd s}P;s}y's}P;Ohk
87fl^j:yHo fuc]h;0b'ovo
s";VP'<vo ?Jk;vosk:^h
87fV6j'V^h 8ex^JlyJ'lvo
ovopk,Ok; [Pflk;r7'dPf
grbJo8Pfc]h; ?Jkwfhdjk;.p
wa]k,]6d ?Jkgv"k/2,kvj2
:hk'grbJoph2 .shs}udc9jwd
lP'ltwo fy'd;jklP'8hv'
87f[Y5hv' .sh<yJorPo5k,
8;k,,y;<v' ?Jk5k,z^h8Pf

 
 
สาธุการบทความนี้ : 0 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  08 ก.พ. 2553 เวลา 21:36:03  
    homepage  Hi5  offline  ติดต่อหลังเวที  ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง ขึ้นบน ลงล่าง  
 
  ปังคุง    คห.ที่5)  
  จ้าวยุทธภพ

ภูมิลำเนา : _มณฑลเทศาภิบาลอุดร_
สมาชิกภาพ : สมาชิกทั่วไป
เข้าร่วม : 04 ม.ค. 2552
รวมโพสต์ : 1,357
ให้สาธุการ : 900
รับสาธุการ : 1,236,520
รวม: 1,237,420 สาธุการ

 
งงเลย

 
 
สาธุการบทความนี้ : 0 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  14 ก.พ. 2553 เวลา 13:00:40  
      Hi5  offline  ติดต่อหลังเวที  ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง ขึ้นบน ลงล่าง  
 
  top_thailoei    คห.ที่6)  
  ศิษย์พี่

ภูมิลำเนา : เลย
สมาชิกภาพ : สมาชิกทั่วไป
เข้าร่วม : 10 ก.ค. 2552
รวมโพสต์ : 52
ให้สาธุการ : 0
รับสาธุการ : 74,970
รวม: 74,970 สาธุการ

 
-vgmbfm^o.olbo]txt;yf5totmevulko

 
 
สาธุการบทความนี้ : 0 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  15 ก.พ. 2553 เวลา 11:53:46  
      Hi5  offline  ติดต่อหลังเวที  ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง ขึ้นบน ลงล่าง  
 
  สาวส่า เมืองยโส    คห.ที่7)  
  อนุเซียน

ภูมิลำเนา : ยโสธร
สมาชิกภาพ : สมาชิกทั่วไป
เข้าร่วม : 01 ก.ย. 2552
รวมโพสต์ : 1,784
ให้สาธุการ : 155
รับสาธุการ : 2,433,070
รวม: 2,433,225 สาธุการ

 
g-upoouH;jkpkd dtpy' 'jkpd;jkvjko
gokt
Ffo Ffo g-hk,kgmnvo7' ]n,g,bfc]h;

 
 
สาธุการบทความนี้ : 0 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  11 มี.ค. 2553 เวลา 15:36:34  
        offline  ติดต่อหลังเวที  ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง ขึ้นบน ลงล่าง  
 
  พี    คห.ที่8)  
  ไร้เทียมทาน

ภูมิลำเนา : ร้อยเอ็ด
สมาชิกภาพ : สมาชิกชมรมฯ
เข้าร่วม : 01 พ.ค. 2550
รวมโพสต์ : 503
ให้สาธุการ : 30
รับสาธุการ : 266,310
รวม: 266,340 สาธุการ

 
งงคือกัน!!

 
 
สาธุการบทความนี้ : 0 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  29 มี.ค. 2553 เวลา 22:19:56  
        offline  ติดต่อหลังเวที  ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง ขึ้นบน ลงล่าง  
 
  ป้าหน่อย    คห.ที่9)  
  เซียน

ภูมิลำเนา : อุบลราชธานี
สมาชิกภาพ : สมาชิกทั่วไป
เข้าร่วม : 05 ธ.ค. 2552
รวมโพสต์ : 2,169
ให้สาธุการ : 3,415
รับสาธุการ : 3,745,490
รวม: 3,748,905 สาธุการ

 
แม่นหยัง อักษรไทยน้อย กับหนังสือลาว มาคือกันแท้
ป้าหน่อยใช้ภาษาลาวประจำ ยามเฮ็ดงาน อยู่ฝั่งพู้น
พวมเข้ามาห้องนี่เทือแรก กะเลยสงสัย แม่นเกี่ยวข้องหยังกันบ่อฮึ
อยู่บ้าน บ่อมีฟร้อน ลาว คะซั่นสิส่งมาให้เบิ่ง

 
 
สาธุการบทความนี้ : 0 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  13 มิ.ย. 2553 เวลา 15:14:00  
      Hi5  offline  ติดต่อหลังเวที  ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง ขึ้นบน ลงล่าง  
 
  ครูวัฒน์    คห.ที่10) เชิญศึกษาเพิ่มเติม  
  ศิษย์ใหม่ไร้วรยุทธ์

ภูมิลำเนา : อุบลราชธานี
สมาชิกภาพ : สมาชิกทั่วไป
เข้าร่วม : 28 มิ.ย. 2553
รวมโพสต์ : 4
ให้สาธุการ : 0
รับสาธุการ : 17,260
รวม: 17,260 สาธุการ

 
ดีใจเห็นน้องๆ สนใจภาษาและวรรณกรรมอีสาน ขอเชิญศึกษาเพิ่มเติมได้ในเว็บโรงเรียนสว่างวีระวงศ์ ชื่อเว็บ อีสานสว่าง ค้นหาในกูเกิลก็ได้ จัดทำโดยครูวัฒน์ คนสร้างฟอนต์อักษรไทยน้อย

 
 
สาธุการบทความนี้ : 0 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  01 ส.ค. 2553 เวลา 16:11:09  
    homepage    offline  ติดต่อหลังเวที  ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง ขึ้นบน ลงล่าง  
 
  ห้องอักษรไทน้อย   ตอบเต็มรูปแบบ || Quick Reply  
  หน้า: 1 2

   

Creative Commons License
x^jlvos}ko --- เว็บบอร์ดอีสานจุฬาฯ