มิตรไมตรีเลิศล้ำ วัฒนธรรมอลังการ สร้างตำนานทรงคุณค่า อีสานจุฬาฯร่วมใจอนุรักษ์  
 
 
   
  ล็อกอินเข้าระบบ  
ชื่อ ::
รหัสผ่าน::
*จำสถานะ
 
  ห้องอักษรไทน้อย  
 
อักษรไทน้อย

การใช้อักษรโบราณอีสาน
 - วิธีดาวน์โหลดและติดตั้งฟอนต์
 - ดาวน์โหลดฟอนต์
เรียนรู้อักขรวิธี
 - อักขรวิธีอักษรไทน้อย
 - อักขรวิธีอักษรธรรม
การพิมพ์อักษรไทน้อย
 - อักษรไทน้อย ใช้โหมด EN
 - อักษรไทย ใช้โหมด TH
การพิมพ์อักษรธรรมอีสาน
 - ใช้โหมด EN และ้โหมด TH
 - พิมพ์อักษรไทยไม่ได้

ขอขอบพระคุณ : อาจารย์สานิตย์ โภคาพันธ์ อาจารย์วัฒน์ ศรีสว่าง ผู้ออกแบบฟอนต์, อาจารย์มนัส สุขสาย ผู้เรียบเรียงตำราอักขรวิธีอักษรโบราณอีสาน

  หน้า: 1 ตอบกระทู้  
  โพสต์โดย   2) แบบฝึกหัดอ่านอักษรไทน้อย Iกาพย์หลานสอนปู่X  
  มังกรเดียวดาย    
  มหาเซียน

ภูมิลำเนา : ขอนแก่น
สมาชิกภาพ : สมาชิกชมรมฯ
เข้าร่วม : 03 มี.ค. 2550
รวมโพสต์ : 3,638
ให้สาธุการ : 8,145
รับสาธุการ : 4,583,450
รวม: 4,591,595 สาธุการ

 
แบบฝึกหัดอ่าน อักษรไทน้อย ไม่มีวรรณยุกต์ หาใส่เอาเอง

dk[s}kolvox^
กาบหลานสอนปู่ Iกาพย์X

oF, o,k;yomkdA,-k{
นโม นมา วันทาก้มขาบ

dk{9bfdk{ 9Ydk{gxyolko
กาบติดกาบ ต่อกาบเป็นสาน Iกาพย์ สารX

gxyo9eoko dk{s}kolvox^
เป็นตำนาน กาบหลานสอนปู่ Iกาพย์X

s}koskdV^ gsfx^ly'lvo
หลานหากฮู้ เหดปู่สั่งสอน IเหตุX

s}kopbofu 0n0egvAkw;
หลานยินดี จื่อจำเอาไว้

0ewfc]; s}kooZ:no:A,
จำได้แล้ว หลานน้อยซื่นซม

F,mok x^lvo.sV^
โมทนา ปู่สอนให้ฮู้

s}ko[Ys}^ 86og0Akx^lvo
หลานบ่หลู่ คุนเจ้าปู่สอน IคุณX

py'vk;vo 8elvo0uw0
ยังอาวอน คำสอนจีไจ้ Iอาวรณ์X

87f?kdwf -v'9v{cmo86o
คึดอยากได้ ของตอบแทนคุน IคุณX

gdbfrkP]6o skly'[Ywf
เกิดพายลุน หาสังบ่ได้ IภายX

s}kocdowm -Ydk;9eoko
หลานแก่นไท้ ขอก่าวตำนาน Iกล่าวX

gxyoobmko 9v{86og0"kx^
เป็นนิทาน ตอบคุนเจ้าปู่ IคุณX

s}koskdV^ .ol^f.ome
หลานหากฮู้ ในสูดในทำ Iสูตร ธรรมX

gxyo8elvo f;''k,]eg]bf
เป็นคำสอน ดวงงามล้ำเลิด IเลิศX

z^xtglbf c,oFrmblyf
ผู้ปะเสิด แม่นโพทิสัด Iประเสริฐ โพธิสัตว์X

wf]P']yf 9yfFrmbpko
ได้เลียงลัด ตัดโพทิยาน IโพธิญาณX

g-"kobrko l'lko]tw;
เข้านิพาน สงสานละไว้ Iนิพพาน สงสารX

grbolvo.s s}kooZ0ngv"k
เพิ่นสอนให้ หลานน้อยจื่อเอา

gxyolego"k s}ko0e0nw;
เป็นสำเนา หลานจำจื่อไว้

s}ko0ewf lvox^rkPs}y'
หลานจำได้ สอนปู่พายหลัง IภายX

gsfvbly' s}ko0b'lvox^
เหดอิสัง หลานจิงสอนปู่ IเหตุX

x^skdV^ 9y'c9lvos}ko
ปู่หากฮู้ ตั้งแต่สอนหลาน

 
 
สาธุการบทความนี้ : 0 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  04 ก.พ. 2553 เวลา 22:16:00  
    homepage  Hi5  offline  ติดต่อหลังเวที  ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง ขึ้นบน ลงล่าง  
 
  ลาวเวียน ( LV : Laovien )    คห.ที่1)  
  ศิษย์น้องเล็ก

ภูมิลำเนา : หลวงพระบาง
สมาชิกภาพ : สมาชิกทั่วไป
เข้าร่วม : 14 ม.ค. 2553
รวมโพสต์ : 12
ให้สาธุการ : 0
รับสาธุการ : 41,020
รวม: 41,020 สาธุการ

 
;hk; fus]kp
'k,vp^Yvhkp

 
 
สาธุการบทความนี้ : 0 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  05 ก.พ. 2553 เวลา 00:25:26  
        offline  ติดต่อหลังเวที  ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง ขึ้นบน ลงล่าง  
 
  ลาวเวียน ( LV : Laovien )    คห.ที่2)  
  ศิษย์น้องเล็ก

ภูมิลำเนา : หลวงพระบาง
สมาชิกภาพ : สมาชิกทั่วไป
เข้าร่วม : 14 ม.ค. 2553
รวมโพสต์ : 12
ให้สาธุการ : 0
รับสาธุการ : 41,020
รวม: 41,020 สาธุการ

 
c9YF9 vydlvo 8nv [Y 9bf dyo

 
 
สาธุการบทความนี้ : 0 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  05 ก.พ. 2553 เวลา 02:51:09  
        offline  ติดต่อหลังเวที  ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง ขึ้นบน ลงล่าง  
 
  มังกรเดียวดาย    คห.ที่3)  
  มหาเซียน

ภูมิลำเนา : ขอนแก่น
สมาชิกภาพ : สมาชิกชมรมฯ
เข้าร่วม : 03 มี.ค. 2550
รวมโพสต์ : 3,638
ให้สาธุการ : 8,145
รับสาธุการ : 4,583,450
รวม: 4,591,595 สาธุการ

 
mexkok -klyf]P']^d
ทำปานา ข่าสัดเลี้ยงลูก Iปาณา ฆ่าสัตว์X

gxyo[k{VkP /^'ou[Y8;o
เป็นบาบฮ้าย ฝูงนี้บ่ควน Iบาป ควรX

vmbook ]ydgv"k-v'mko
อทินนา ลักเอาของท่าน

.s?^?ko rkPOkl;Pcs},
ให้อยู่ย้าน พายหน้าส่วยแหลม IภายX

dkg,c5, g,yPg-k[Yg;o
กาเมแถม เมียเขาบ่เว้น

wz]v{g]o ]'l^vt[kP
ไผลอบเล่น ลงสู่อะบาย IอบายX

FmL,6lk 9";trk'p6gp"k
โทดมุสา ตัวะพางยุเย้า Iโทษ พลางX

wz:k'g;"k gxyo[k{gxyode
ไผซ่างเว้า เป็นบาบเป็นกำ Iบาป กรรมX

wz:k'me xkdg<yoxkddnd
ไผซ่างทำ ปากเหม็นปากกืก

xkd[Y5nd vyd-it5kodvo
ปากบ่ถืก อักขระถานกอน Iฐานกรณ์X

FmLl6ik ,";g,"k8v{gs}"k
โทดสุรา มัวเมาคอบเหล้า IโทษX

gxyoz^g5"k 8;og;ol^8"o
เป็นผู้เถ้า ควนเว้นสู่คน Iเฒ่า ควรX

0yd.sz"o gdbfwxrkPOk
จักให้ผน เกิดไปพายหน้า Iผล ภายX

gxyozu[k .09noF'g-"k
เป็นผีบ้า ใจตื้นไง่เขา IเขลาX

gxyolegok .omertg0"k
เป็นสำเนา ในทำพะเจ้า Iธรรม พระX

dk;gxyog8"k luoskc,o8v'
ก่าวเป็นเค้า สีนห้าแม่นคอง Iกล่าว ศีลX

s}ko0ydxv' dk;wxrkPOk
หลานจักปอง ก่าวไปพายหน้า Iกล่าว ภายX

[Y.s:k 9bf9Ydyowx
บ่ให้ซ้า ติดต่อกันไป

wvptFd ay'gv"k0nvw;
ไอยะโก ฟังเอาจื่อไว้ IอัยโกX

0ewfc]; rkPOksbo9v'
จำได้แล้ว พายหน้าหิ่นตอง Iภาย ตรองX

 
 
สาธุการบทความนี้ : 0 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  06 ก.พ. 2553 เวลา 17:38:59  
    homepage  Hi5  offline  ติดต่อหลังเวที  ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง ขึ้นบน ลงล่าง  
 
  มังกรเดียวดาย    คห.ที่4)  
  มหาเซียน

ภูมิลำเนา : ขอนแก่น
สมาชิกภาพ : สมาชิกชมรมฯ
เข้าร่วม : 03 มี.ค. 2550
รวมโพสต์ : 3,638
ให้สาธุการ : 8,145
รับสาธุการ : 4,583,450
รวม: 4,591,595 สาธุการ

 
gxyo8v'0b'g;"k wzgxyoz^g5"k
เป็นคองจิงเว้า ไผเป็นผู้เถ้า Iเฒ่าX

?kg-"kveokf F]rt9yosk
อย่าเข้าอำนาด โลพะตันหา Iอำนาจ โลภะตัณหาX

l6ikg,"k?^ gxyo8^:kPVk,
สุราเมาอยู่ เป็นคู่ซายฮาม

g-"kzk,0y{0vd gvuosPvdlk;Vk,
เข้าผามจับจอก เอิ้นหยอกสาวฮาม

.ozk,g8"kg,"k g5"koyo[Yfu
ในยามเค้าเม้า เถ้านั้นบ่ดี Iเฒ่าX

gV"ks}ko[Y?ko g5"k8ko8v'[6o
เฮาหลานบ่ย้าน เถ้าค้านคองบุน Iเฒ่า คร้าน ครองบุญX

[Yx6o.0lk' -u8ko8v';yf
บ่ปุนใจส้าง ขี้ค้านคองวัด Iสร้าง คร้าน ครองวัตรX

[Y8yf8v'me [Y0eluosk
บ่คัดคองทำ บ่จำสีนห้า Iครองธรรม ศีลX

0k-k/^'lyf -Y;yf[Ysk
จาข่าฝูงสัด ข้อวัดบ่หา Iฆ่า สัตว์ วัตรX

8e,kg;"ksY 9k,9Yryopk
ค่ำมาเว้าห่อ ตามต่อพันยา IภรรยาX

.osv'g8sy' g5"koyo?kolyo
ในห้องเคหัง เถ้านั้นย้านสั่น Iเฒ่าX

g5"koyo?koc,; xtgxb'w;gx"k
เถ้านั้นย้านแมว ปะเปิงไว้เป่า Iเฒ่า เปล่าX

[Yg]"krk;ok lvo]^dlvos}ko
บ่เล่าพาวนา สอนลูกสอนหลาน IภาวนาX

9";z",-k;s'vd gxyog5"kovdV";
ตัวผมขาวหงอก เป็นเถ้านอกฮั้ว Iเฒ่าX

]u?^oel;o g5"koyo[Yfu
ลี้อยู่นำสวน เถ้านั้นบ่ดี

ay'glPfkPfvd g5"koyo[Y:v{
ฟังเสียดายดอก เถ้านั้นบ่ซอบ

g5"k[Yxtdv{ 8v';yflb{xtdko
เถ้าบ่ปะกอบ คองวัดสิบปะกาน Iเฒ่า คลองวัตร ประการX

gV"ks}ko[Y?ko g5"koyo-u8ko
เฮาหลานบ่ย้าน เถ้านั้นขี้ค้าน Iคร้านX

8v'rtdlyf [Y[";it[yf
คองพะกสัด บ่บัวระบัด Iคลองพระกษัตริย์X

Vuf[ko8v'g,nv' 9^s}koc8og8nv'
ฮีดบ้านคองเมือง ตูหลานแค้นเคือง

gv"k8ewxg;"k g;"k9Y8e.f
เอาคำไปเว้า เว้าต่อคำใด

[Yxkd[Y0k [Yg;"k[Y;k
บ่ปากบ่จา บ่เว้าบ่ว่า

,u8eFdfdk vk'c9Fmlk
มีคำโกดก้า อ้างแต่โทสา Iโกรธกล้าX

0yfskl6ik ,kdbody{-k;
จัดหาสุรา มากินกับข้าว

 
 
สาธุการบทความนี้ : 0 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  07 ก.พ. 2553 เวลา 00:12:40  
    homepage  Hi5  offline  ติดต่อหลังเวที  ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง ขึ้นบน ลงล่าง  
 
  มังกรเดียวดาย    คห.ที่5)  
  มหาเซียน

ภูมิลำเนา : ขอนแก่น
สมาชิกภาพ : สมาชิกชมรมฯ
เข้าร่วม : 03 มี.ค. 2550
รวมโพสต์ : 3,638
ให้สาธุการ : 8,145
รับสาธุการ : 4,583,450
รวม: 4,591,595 สาธุการ

 
8eg;"k[Y,u zuxv'gxyo[k{
คำเว้าบ่มี ผีปองเป็นบาบ IบาปX

.0[YFlrk{ gsyoc9g'bo8e
ใจบ่โสภาบ เห็นแต่เงินคำ IโสภาพX

[Y0eoydxkf g5"k[Ylts}kf
บ่จำนักปาด เถ้าบ่สะหลาด Iนักปราชญ์ เฒ่า ฉลาดX

V^Vuf8v'-6o x6oskc9wf
ฮู้ฮีดคองขุน ปุนหาแต่ได้ IฮีตX

8v'5k;k8;k, g5"koyo[Yfu
คองถ้าว่าความ เถ้านั้นบ่ดี Iท่า เฒ่าX

9"dvtg;0u dv'wa<Y.sP
ตกอะเวจี กองไฟหม้อใหญ่ IอเวจีX

]"'wx?^oyoclody{ f^VkPfus}u
ลงไปอยู่นั้นแสนกับ ดูฮ้ายดีหลี Iกัล์ปX

g5"k,ul",[yf cr'w;.o5"'
เถ้ามีสมบัด แพงไว้ในถง Iเฒ่า สมบัติX

[Y0"'.0lk' vk'c9;k,u
บ่จงใจส้าง อ้างแต่ว่ามี Iสร้างX

[Ysvomkowx gxyo9kPc9;k
บ่หอนทานไป เป็นตายแต่ว่า

.0g5"k[Yoe 0ec9]^ds}ko
ใจเถ้าบ่นำ จำแต่ลูกหลาน Iเฒ่าX

-;o-;kPsk.s 8yowfc];
ขวนขวายหาให้ คันได้แล้ว

9kg5"k[Yfu ,u.0,ydwf
ตาเถ้าบ่ดี มีใจมักได้ Iเฒ่าX

5Nw;.sg,P gOPq Oeq
ถือไว้ให้เมีย เหนียๆ หน่ำๆ

8no8eik9u vbf5uly'Fpd
คืนค่ำราตี อิดถีสังโยก Iราตรี อิตถีสังโยคX

vkFrddk,86o [Yx6o8v';yf
อาโพกกามคุน บ่ปุนคองวัด Iอาโภค กามคุณ วัตรX

[Y[";it[yf rtl"'[bomt[kf
บ่บัวระบัด พะสงบินทะบาด Iพระสงฆ์ บิณฑบาตX

gsyoc];[Yxkd ]u?^.ogVnvo
เห็นแล้วบ่ปาก ลี้อยู่ในเฮือน

[Yg9nvogVnvovno .sgrboF,mok
บ่เตือนเฮือนอื่น ให้เพิ่นโมทนา

lyfmk[Yd;k' [Ylk'8v'[6o
สัดทาบ่กว้าง บ่ส้างคองบุน Iศรัทธา สร้าง บุญX

c,ogxyo-6o [YpeVuf[ko
แม่นเป็นขุน บ่ยำฮีดบ้าน IฮีตX

g5"koyo[Yfu 9"dvg;0u
เถ้านั้นบ่ดี ตกอเวจี Iเฒ่าX

ryox[Y,y; gxyo[k{Vkpd";
พันปีบ่มั่ว เป็นบาบฮ้ายกั้ว Iบาป กลั้วX

<^xkxy' m6d-y'[Y-kf
หมู่ปาปัง ทุกขังบ่ขาด

rt[kfgOnvs"; r6fFmv"'cd;
พะบาดเหนือหัว พุดโทองแก้ว Iพระบาท พุทโธ องค์X

rtly'c]; .s0n0egv"k goux^gvuP
พะสั่งแล้ว ให้จื่อจำเอา เน้อปู่เอย IพระX

 
 
สาธุการบทความนี้ : 0 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  07 ก.พ. 2553 เวลา 21:37:10  
    homepage  Hi5  offline  ติดต่อหลังเวที  ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง ขึ้นบน ลงล่าง  
 
  มังกรเดียวดาย    คห.ที่6)  
  มหาเซียน

ภูมิลำเนา : ขอนแก่น
สมาชิกภาพ : สมาชิกชมรมฯ
เข้าร่วม : 03 มี.ค. 2550
รวมโพสต์ : 3,638
ให้สาธุการ : 8,145
รับสาธุการ : 4,583,450
รวม: 4,591,595 สาธุการ

 
vyoVuf8v' gxyo-v'z^g5"k
อันฮีดคอง เป็นของผู้เถ้า Iฮีต เฒ่าX

s}ko0ydg;k g,nvOk9Ywx
หลานจักเว้า เมื่อหน้าต่อไป

s}ko0y'wV c9'dk{lvox^
หลานจังไฮ แต่งกาบสอนปู่ Iกาพย์X

ay'5ucm 8Nc,o8es}ko
ฟังถี่แท้ คือแม่นคำหลาน

x^.0[ko :no:",8u8Z
ปู่ใจบาน ซื่นซมคีค้อย

g0"ks}kooZ ?k:k;kwx
เจ้าหลานน้อย อย่าซ้าว่าไป

x^g9y,.0 ?kday'l^,n
ปู่เต็มใจ อยากฟังสู่มื้อ

x^[Yfn s}kooZ0"'lvo
ปู่บ่ดื้อ หลานน้อยจงสอน

s}kovvo:vo x^;vo0uw0
หลานออนซอน ปู่วอนจีไจ้

s}ko87fwf 9bf9Ygxyodvo
หลานคึดได้ ติดต่อเป็นกอน IกลอนX

gxyo8elvo 9YwxrkPOk
เป็นคำสอน ต่อไปพายหน้า IภายX

 
 
สาธุการบทความนี้ : 0 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  10 ก.พ. 2553 เวลา 20:27:05  
    homepage  Hi5  offline  ติดต่อหลังเวที  ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง ขึ้นบน ลงล่าง  
 
  เดียร์_มือโปงลาง    คห.ที่8) ..  
  ผู้เยี่ยมยุทธ์

ภูมิลำเนา : กาฬสินธุ์
สมาชิกภาพ : สมาชิกทั่วไป
เข้าร่วม : 20 ก.ย. 2552
รวมโพสต์ : 301
ให้สาธุการ : 60
รับสาธุการ : 283,480
รวม: 283,540 สาธุการ

 
l;ylfumydmkpqqq m6d8o

m6d8o]h;ogxHo8owmpw,j;jk4k8.fqdH]h;oc9jgxHo8o vbvb

.=jws, shkqqqqqq

fbocfovblko dik[czjofbo dvfF]d

 
 
สาธุการบทความนี้ : 0 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  06 ต.ค. 2553 เวลา 01:15:00  
    homepage  Hi5  offline  ติดต่อหลังเวที  ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง ขึ้นบน ลงล่าง  
 
  johnson83    คห.ที่9)  
  ศิษย์น้องเล็ก

ภูมิลำเนา : สตูล
สมาชิกภาพ : สมาชิกทั่วไป
เข้าร่วม : 12 ม.ค. 2561
รวมโพสต์ : 19
ให้สาธุการ : 0
รับสาธุการ : 3,630
รวม: 3,630 สาธุการ

 
live22 ดาวน์โหลด ติดตั้งลงมือถือของคุณ เกมมากมายจะตามใคุณไปในทุกที่ ทุกเวลา เลือกสนุกได้ไม่มีเบื่อทุกที่ ทุกเวลา!

 
 
สาธุการบทความนี้ : 0 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  12 ก.ค. 2562 เวลา 14:31:10  
        offline  ติดต่อหลังเวที  ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง ขึ้นบน ลงล่าง  
 
  ห้องอักษรไทน้อย   ตอบเต็มรูปแบบ || Quick Reply  
  หน้า: 1

  ห้องอักษรไทน้อย  
       
 
รายละเอียด*: 

ใช้ html ไม่ได้ 

ใช้ bbcode ได้  
ใช้ space bar ได้  
(เฉพาะรายละเอียด) 


   กรุณาล็อกอินเข้าระบบก่อนครับ
 
   
 
     กฏกติกา มารยาท
 1. ขอความกรุณา ไม่โพสต์ข้อความประกาศโฆษณาขายของ หรือชักนำในเชิงธุรกิจ
 2. ขอความกรุณา ไม่โพสต์ข้อความหรือรูปภาพที่ขัดแย้งต่อศีลธรรมอันดี หรือนำไปสู่การทะเลาะวิวาท
 3. ขอความกรุณาไม่โพสต์ข้อความหรือรูปภาพที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงบุคคลอื่น หรือหมิ่นสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 4. การคัดลอกบทความของบุคคลอื่นมาโพสต์ กรุณาอ้างอิงที่มา เพื่อเป็นการให้เกีียรติ และเคารพในภูมิปัญญาของเจ้าของบทความ

 
       
   

Creative Commons License
แบบฝึกหัดอ่านอักษรไทน้อย Iกาพย์หลานสอนปู่X --- เว็บบอร์ดอีสานจุฬาฯ