มิตรไมตรีเลิศล้ำ วัฒนธรรมอลังการ สืบสานตำนานทรงคุณค่า อีสานจุฬาฯร่วมใจอนุรักษ์

กระดานสนทนา ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โสเหล่ เฮฮา กับสภาไนบักขามคั่ว

ตั้งกระทู้ใหม่
147) ร่วมส่งเสริมเพระพุทธศาสนา รำลึกพระพุทธคุณ ในวันสำคัญสากลของโลก
 
ขอเชิญทุกท่านร่วมส่งเสริมพระพุทธศาสนา รำลึกพระพุทธคุณ ในวันสำคัญสากลของโลก พุทธศักราช ๒๕๕๐ และขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วันวิสาขบูชาโลก ระหว่างวันที่ ๒๕-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ณ พุทธมณฑลและท้องสนามหลวง

กิจกรรม นิทรรศการจำลองวันวิสาขบูชา ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
- นิทรรศการ บทบาท ภารกิจ หน้าที่ในการสร้างสรรค์คนและสังคมให้มีคุณธรรมจริยธรรม
- นิทรรศการ เผยแผ่และจำลองเหตุการณ์ วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๕๐
- นิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ในหัวข้อเรื่อง ในหลวงกับพระพุทธศาสนา และ วิถีพุทธ วิถีไทย
- การแสดงธรรมบันเทิงด้วย นิทานธรรมะ หรือนิทานชาดก จากละครหุ่นมือ กลุ่มมะขามห้อม ซึ่งนำเอาเรื่องราวที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้มาถ่ายทอดด้วยละครหุ่นมือ

กิจกรรม งานสัปดาห์วันวิสาขบูชา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
- นิทรรศการ บทบาท หน้าที่ ภารกิจ ในการส่งเสริม สนับสนุน พระพุทธศาสนาให้มีความเจริญ มั่นคง พุทธศาสนิกชนเข้มแข็ง
- นิทรรศการ วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๕๐
- นิทรรศการ การเผยแพร่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ
- เวทีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ร่วมตอบปัญหาธรรมะและเล่นเกมส์ชิงรางวัล และกิจกรรมอื่น ๆ ที่ส่งเสริมพระพุทธศาสนา


 คห.ที่1)
รายการอภิปรายทางวิชาการ ณ เวทีกลาง
งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา
ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
๒๕ – ๓๐ พฤษภาคม พระพุทธศักราช ๒๕๕๐
เวลา ๑๓.๐๐ น.- ๑๖.๐๐ น.


วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐
อภิปรายทางวิชาการเรื่อง “วิสาขบูชา  ภูมิปัญญาส่องโลก” วิทยากรประกอบด้วย
๑. พระเทพดิลก  เลขาธิการศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
๒. ดร.พิสิฏฐ์  เจริญสุข ผอ.กองศาสนูปถัมภ์  กรมการศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรม
๓. อ.สุรวงศ์  วัฒนกูล  นักวิชาการ สถาบันธรรมสถานวิมานวิมุติ
ดำเนินการอภิปราย  นาวาอากาศเอก(พิเศษ)สุรินทร์  คุ้มจั่น  ผอ.กองอนุศาสนาจารย์ ทอ.
พิธีกรประจำวัน  พลตรี ทองขาว  พ่วงรอดพันธุ์   ชมรมธรรมะร่วมสมัย

วันเสาร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
อภิปรายทางวิชาการเรื่อง “วิสาขบูชารำลึก  น้อมนึกพระคุณ” วิทยากรประกอบด้วย
๑.  พระราชปัญญาเมธี  รองประธานศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
๒.  อาจารย์สรรค์ชัย  พรหมฤาษี  ประธานชมรมถิ่นกาขาว
๓.  ดร.โอภาส  กิจกำแหง  คณบดีคณะบริหารธุรกิจ  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
ดำเนินการอภิปราย  ดร.เสนาะ  ผดุงฉัตร  นักวิชาการ ๘ ว กรมการศาสนา
พิธีกรประจำวัน  พระปลัดสุทิน  อุปรกฺขิโต   วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์

วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
อภิปรายทางวิชาการเรื่อง “วิสาขบูชาช่วยแก้ปัญหาเยาวชนไทย” วิทยากรประกอบด้วย
๑. พระมหา ดร. ต่วน  สิริธมฺโม  อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒. พระครูปลัดสัมพิพัฒนวิริยาจารย์  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
๓. คุณบุษรา  เรืองแสง  ประธานมูลนิธิเรืองแสงธรรม
ดำเนินการอภิปราย  นาวาเอก ธรรมนูญ วิเศษสิงห์ ร.น. อนุศาสนาจารย์กรมยุทธศึกษา ทร.
พิธีกรประจำวัน  คุณสุนทร  การบรรจง  สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ

วันอังคารที่ ๒๙ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐
อภิปรายทางวิชาการเรื่อง “วิสาขบูชา  วันสำคัญสากล” วิทยากรประกอบด้วย
๑. พระมหาบุญถึง  ชุตินฺธโร  รองเลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
๒. รศ.ดร.สุจิตรา  อ่อนค้อม  อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
๓. ดร.ผาณิต  กันตามระ   ผู้อำนวยการสถาบันธรรมสถานวิมานวิมุติ
ดำเนินการอภิปราย  พันโท จวน  วรรณจันทร์  อนุศาสนาจารย์กรมยุทธศึกษา ทบ.
พิธีกรประจำวัน  อาจารย์ดนสวัสดิ์  ชาติเมธี  นักศึกษาปริญญาเอก  มมร.

วันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
อภิปรายทางวิชาการเรื่อง “วิสาขบูชาโลกาสันติสุข” วิทยากรประกอบด้วย
๑. พระเทพวิสุทธิกวี  เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
๒. พระราชวิมลโมลี  รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา
๓. พลเอกธงชัย  เกื้อสกุล  รองประธานศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
ดำเนินการอภิปราย  อาจารย์ประสิทธิ์  บุตรศรี  ผอ.สถาบันสื่อมวลชนชาวพุทธ
พิธีกรประจำวัน  นาวาโทประเสริฐ  คำผาลา  หัวหน้าแผนกอบรมศีลธรรมกองทัพเรือ

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
  อภิปรายทางวิชาการเรื่อง “วิสาขบูชา ประชาสุขใจ” วิทยากรประกอบด้วย
๑. พระครูสีลวัฒนาภิรม  เจ้าอาวาสวัดปัญญานันทาราม
๒. พระมหา ดร.โชว์ ทสฺสนีโย  รอง ผอ.สำนักเผยแผ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๓. พลตรีทองขาว พ่วงรอดพันธุ์  รองเลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
๔. ดร. สนิท  ศรีสำแดง  รองประธานศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
ดำเนินการอภิปราย  น.อ.  สมโพธิ  ผลเต็ม    ประธานชมรมเทิดทูนพระรัตนตรัย
พิธีกรประจำวัน  พระธีรวิทย์  ฉนฺทวิชโช    ผช.เลขาธิการศูนย์พิทักษ์ฯ

                
* หมายเหตุ - กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
  - วันที่ ๒๗ พ.ค. ๕๐ ไม่มีการอภิปรายเนื่องจากมีงานพระราชพิธี
 คห.ที่2)


เอาภาพบรรยากาศงานมาให้เบิ่งคับ
 คห.ที่3)


สามารถไปไหว้พระบรมสารีริกธาตุ และเวียนเทียนได้ทุกวัน  และวันวิสาขบูชาเป็นวันสุดท้าย


ขอเชิญชวนพี่ ๆ น้อง ๆ สมาชิกชมรมฯ สมาชิกอีสานจุฬาแฟนคลับ และสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญ และเวียนเทียนทีวัดใกล้บ้านท่าน  สำหรับที่จุฬาฯ สามารถร่วมทำวัตร สวดมนต์ ฟังเทศน์ และเวียนเทียน ได้ที่ธรรมสถานจุฬาฯ เวลา 18.00-21.00 น. ครับ
 คห.ที่4)
ไปบ่ได้ดอกอ้าย  ทำบุญอยู่พี้เอา กะได้บุญคือกันครับ
ขอให้ได้บุญหลายๆเด้อ  
ตอบกระทู้


 แสดงความคิดเห็น
เรื่อง :
รายละเอียด*: 

ใช้ html ได้ 
(เฉพาะที่กำหนดให้) 

ใช้ bbcode ได้  
ใช้ space bar ได้  
(เฉพาะรายละเอียด) กรุณาล็อกอินเข้าระบบก่อนครับ

Creative Commons License